top of page
Search

CORPORAL PUNISHMENT #LYFSTRAF/#houe/#flogging/#lashing/#caning/#cutting/#rottang-houe

BELOW FOR ENGLISH

HENRY WILLIAMS

Wie is die Meneer? Hy is die jongman wat die lat vrygespring het, destyds in 1995. Net voor sy pakslae se A.P.Dippenaar dat sy pakslae teen die nuwe wette gaan, teen die tyd het sy maats, Koopman, Goliat, Witbooi en papier reeds n loesing gekry....

Suid Afrika 5 September 1997 (Government Gazette 18256) word alle geregtelike lyfstrafwwe wetlik gestaak

Pakslae/houe/flogging/lashing/caning/cutting daar n paar name...

Dit was die universele vorm van lyfstraf in die moderne tyd was dan ook die toepassing van 'n lat op die boude.

N Woord wat gereeld in die Afrikaanse weergawe van wetgewing en amptelike dokumente voorkom, is' lyfstraf ', wat letterlik vertaal word as' lyfstraf '.

Die Engelstalige skrifte het 'sweep' gebruik, volgens die tradisionele Britse regsterminologie (al is 'n sweep nie eintlik gebruik nie).

N Toonaangewende kriminoloog, dr James Midgley, beweer in 1976 dat die term "snye" "wreed gepas" is, aangesien "meer as vier snye, 'n sweep dikwels bloeding en littekens sal veroorsaak."

In S v Walker [1964] 3 SA 162 het die Hooggeregshof die terminologie van lyfstraf oorweeg. Die saak was 'n hersiening van 'n vonnis vir diefstal van ses maande gevangenisstraf en 'ses wimpers'. Die vonnis is bevestig, maar die hof het bevind dat die term "wimpers" nie 'n gepaste woord was nie.


Die hof het verwys na die gevangenisregulasie 100 (3):


"(a) “houe” met 'n kat-o'-nege sterte moet toegedien word met die instrument en op die wyse wat deur die Kommissaris bepaal word.

(b) “houe” met 'n kierie moet op die boude toegedien word op die wyse wat deur die Kommissaris bepaal word. '


In die 19de-eeuse Suid-Afrika was dit gebruiklik om volwassenes met die katstertjies te slaan en die riet op jeugdiges te gebruik. Teen die veertigerjare is die kat-nege-sterte, of wimper, egter min gebruik. In 1944 is die gebruik daarvan deur wetgewing beperk tot die Hooggeregshof (S.A. Magistrates Courts Act 32 of 1944). Die kat het 'n kort oplewing gehad tussen 1948 en 1950, toe 281 oortreders dit ontvang het. Baie ander lande het dieselfde pad gestap. Delaware Amerika was die eerste staat wat dit afgelas het.

foto A : Hierdie "device" was spesiaal gemaak vir vroueslaners.

https://drive.google.com/.../0BxYIJATzZn9NOGFjOGJ.../view...


http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1995/6.htmENGLISH

HENRY WILLIAMS
Who is the Man? He is the young man who escaped the cane, back in 1995. Just before his beatings' AP Dippenaar stated that his beatings go against the new laws, by this time his friends, Koopman, Goliath, Witbooi and paper had already been beaten. ..
South Africa 5 September 1997 (Government Gazette 18256) all judicial corporal punishment is legally stopped
Punches / blows / flogging / lashing / caning / cutting there are some names ...
It was the universal form of corporal punishment in modern times was then also the application of a cane on the buttocks.
A word that often appears in the Afrikaans version of legislation and official documents is lyfstraf, which is literally translated as 'corporal punishment'. Whipping post were a normal sight in some countries.
The English scriptures used 'whip', according to traditional British legal terminology (even if a whip was not used).
A leading criminologist, Dr. James Midgley, claims in 1976 that the term "cuts" is "cruelly appropriate" as "more than four cuts, a whipping will often cause bleeding and scarring."
In S v Walker [1964] 3 SA 162 the Supreme Court considered the terminology of corporal punishment. The case was a review of a sentence for theft of six months imprisonment and 'six lashes'. The sentence was upheld, but the court found that the term "lashes" was not an appropriate word.

The court referred to the prison regulation 100 (3):

"(a)" blows "with a cat-o'-nine tails must be administered with the instrument and in the manner determined by the Commissioner.
(b) “blows” with a cane must be applied to the buttocks in the manner determined by the Commissioner. '

In 19th-century South Africa, it was customary to hit adults with the cat-tails and use the reed on youths. By the 1940s, however, the cat-nine-tails, or lash, were little used. In 1944, its use was restricted by law to the Supreme Court (S.A. Magistrates Courts Act 32 of 1944). The cat had a brief surge between 1948 and 1950, when 281 offenders received it. Many other countries have followed the same path. Delaware America was the first state to cancel it. Image a here tells the story of what would happen in some places if you were a wife-beater.
https: //drive.google.com /.../ 0BxYIJATzZn9NOGFjOGJ ... / view ...

http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1995/6.htm
15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page