top of page
Search

DOROTHEA KRAFT/new info

Updated: Feb 24

BEN VENTER se pa was Predikant, en so ook Predikant vir ene Dina Dorothea De Nysschen van Merwe Kraft, later jare het Ben Venter die verhaal vertel van Dina en ook potlood sketse bygesit, vandag een van die min fotos van haar wat bestaan, soms sien ek mense wat nie veel omgee nie, sommer die verkeerde fotos aan haar profile Koppel. Dina was die dogter van die bekende Buffel skieter, Andries Petrus Denijsschen, seun van die Denijsschen stamvader. Dina trou uit die Huis met Willem van der Merwe, hy was goed vir haar maar sy het gou verveeld geraak met hom, sy het denkbeeldige diamante aan haar vingers gesien, en nou besit hulle net met n plaas en n koets, toe bewys hy aan haar n guns, slaan vure dood, kry longontsteking en sterf. Dit was net n paar dae toe verkoop sy die meeste van sy goed en verhuur die grond. Sy droom steeds van diamante. Louis Tumpowski besit n tabakwinkeltjie in Mayfair, en dit is presies hier waar Dina en Louis ontmoet. Louis en Dina trou nooit maar kuier van die begin af heerlik en gesels land en sand. Hy is veel ouer as sy. Intussen raak haar ma siek en sy moet terug plaas toe om haar siek ma te versorg. Louis, of Lewies soos sy hom noem bly agter met al haar dmeubels in haar kamertjie en geniet die alleen wees en luuksheid. Tydens haar besoek op die plaas ontmoet sy n kastige Geoloog en sien weer die denkbeeldige diamante aan haar vingers en trou so vining met hom voor hy wegkom. Louis wis van niks. Thomas De Villiers Snyman Kraft a.k.a Tom was n bedrieer en leunaar, eers toe die bode van die hof sy “fense” kar kom haal besef Dina die inpak van sy vals lewe, sy los hom sumier en gaan terug plaas toe. Sy huil by haar pa “hys n leunaar en naprater”. Haar pa antwoord.” Vertrouwt niet op Prinsen, op n mensekind, by wie geen heil is nie.” Dina het n dogter gehad by Willem, maar glo het Willem n mak bobbejaan plaas toe gebring en van die groot skrik, glo hulle, is Pollie toe bietjie stadig gebore. Pollie gaan skool, by n spesiale skool. Intussen verkoop die huurder (van Skilpadverdriet) van Willem en Dina se plaas n paar diamante en koop Dina se plaas Tweebuffelsgeschiet, n maand later delf hulle diamante op haar ou plaas, en sy voel bedrieg. Maar sy vra haar broer Machiel om haaar te help en sy koop toe Treurfontein. Sy en Lewies trek plaas toe. Nie lank nie en die druiwe is suur, Lewies kry gedurig maagpyn en hy glo Dina voer hom gif. Hulle begin apart lewe maar hy bly a.g.v. sy opsie deel van die plaas. Intussen lok Pollie n paar mans plaas toe, en haar ma en Hermanus Swart raak verlief, vir Dina was dit nooit moeilik nie. In hierdie selfde tyd roep sy die hulp in van die dorp se Slamaaier (a.k.a whiskers) Jim Bird om Lewies te toor en van die grond af te probeer maak. Maar dinge raak te veel vir Dina, en die aand van die groot Hael besluit, Dina, Jim en Hermanus om die hulp in te roep van Andriese n Herman Monoto en Lewies te vermoor. Eers slaan hulle sy kop pap met n knopkierie, maar hy veg woes vir sy lewe, Dina en Monoto gryp sy voete vas, jim sit op sy bors, en maak sy hande met n riem vas. Swart sny ten einde sy keel af. Die bloed spat orals, en klein Pikkenien van die plaas loer en sien alles. Met sy graf moet hulle alles saam begrawe, flennie, lappe, mat en komberse. Vir lank word na Lewies gesoek, en Dina vertel vir Pollie, Machiel en Ina en Lewies se broer ou Saltman dat hy Rhodisia toe geloop het. Na al die navrae stel die Polisie Frederik Daniell om die lyk of die man te soek sodat hulle n saak kan oopmaak. Hy en bandiete grawe die hele Treurgond amper om, maar kry niks. Hy gebruik Snaakse taktieke om die dorpsmense se vertroue te wen maar ten einde, onthou n Boer hulle het n nag verby Dina se plaas gery met n kind met tandpyn, die perde het onder die Grootboom gerus en hulle as gesin het pikke en grawe gehoor en gewonder wat gaan aan, die boer vertel dit vir Daniell en saam skat hulle dit is so vyftien tree agter die kombuis. En net daar vyftien tree agter die kombuis grawe hulle vir Lewies en al die lappe op. Jim draai staatsgetuie. Danell beskryf Swart as Brutaal en onnosel. Swart word gehang in stilte, Dina gaan skreeu skreeu toue toe… Louis Tumpowski het na Suid Afrika gekom vir n beter lewe in 1887, en nou in 1918 sy einde hier bereik in n stukkie droee grond 15 tree van die huis. Die tamaletjies wat ek het is, en ANDER NAVORSERS help hier as julle kan en dit omdat ek feite wil plaas…..soek ek en eerstens kry ek nerens in geen boek of skrewe iets meer van haar kinders nie behalwe Polly. Polly is glo Diehl, die dag nadat Dina en Swartz gehang is skryf ene Martha Havenga (sien laaste bl v boedel https://www.familysearch.org/.../3:1:3Q9M-CS95-RSVZ-1... , dat sy OOK Dina se dogter is dit is aan haar boedel gekoppel en dat sy wil uitvind van haar boedel???? Die verhoor is op 13 Junie 1921 te Potchefstroom gehou. Aangesien dit die eerste verhoor van 'n wit vrou in Transvaal vir moord was, was die openbare gallerye vol. Bird het 'n kroongetuie geword in ruil vir toegeeflikheid. Hy beweer dat Kraft hom beloon het met geld en seksuele gunste vir sy deelname aan die moord. Sy het dit nie ontken nie. En word as Meesterbrein uitgejou. Kraft en Swartz is albei ter dood veroordeel, terwyl die drie Jim en die Monotos vrygespreek is. Hulle is albei in 1921 in die Pretoria Sentraal-gevangenis gehang. ENGLISH BEN VENTER's father was a Preacher, and so was a Preacher for one Dina Dorothea De Nysschen van Merwe Kraft, in later years Ben Venter told the story of Dina and also added pencil sketches, today one of the few photos of her that exist, sometimes people who don't care much, just link the wrong photos to her profile. Dina was the daughter of the famous Buffalo shooter, Andries Petrus Denijsschen, son of the Denijsschen progenitor. Dina married Willem van der Merwe out her House, he was good to her but she soon got bored with him, she saw imaginary diamonds on her fingers, and now they only own a farm and a carriage, then he proves to do her a favour, killed some fires, get pneumonia and died. It was only a few days when she sold most of his things and rented out the land. She still dreams of diamonds. Louis Tumpowski owns a small tobacco shop in Mayfair, and it is exactly here that Dina and Louis meet. Louis and Dina never get married but have a great time from the beginning and talk hours. He is much older than her. Meanwhile, her mother falls ill and she has to return to the farm to take care of her sick mother. Louis, or Lewies as she calls him, stays behind with all her furniture in her little room and enjoys being alone and luxurious. During her visit to the farm, she meets a handsome Geologist and sees the imaginary diamonds on her fingers again and then marries him before he gets away. Louis knows nothing. Thomas De Villiers Snyman Kraft a.k.a. Tom was a deceiver and liar, only when the messenger of the court came to collect his "fancy" car Dina realized the packing of his fake life, she left him summarily and went back to the farm. She cries to her father "he is a liar and a liar". Her father answered." Trust not in princes, in a son of man, with whom there is no salvation." Dina had a daughter with Willem, but apparently Willem brought a tame baboon to the farm and from the great fright, they believe, Pollie was then born a little slowly. Pollie goes to school, at a special school. Meanwhile, the tenant (from Skilpadverdiet) of Willem and Dina's farm sells some diamonds and buys Dina's farm Tweebuffelsgeschiet, a month later they dig for diamonds on her old farm, and she feels cheated. But she asked her brother Machiel to help her and she then bought Treurfontein. She and Lewies move to the farm. Not long and the grapes are sour, Lewies gets a constant stomach ache and he believes Dina is feeding him poison. They start living separately but he stays because his option part of the farm. Meanwhile, Pollie lures a few men to the farm, and her mother and Hermanus Swart fall in love, for Dina it was never difficult. At this same time, she enlists the help of the town's "Slamaaier" (a.k.a whiskers) Jim Bird to cast a spell and try to get Lewies out of the picture. But things get too much for Dina, and on the night of the big storm, Dina, Jim and Hermanus to enlist the help of Andries and Herman Monoto to kill Lewies. First they hit his head with a club, but he fights furiously for his life, Dina and Monoto grab his feet, Jim sits on his chest, and tie his hands with a belt. Swart ends up cutting his throat. The blood splatters everywhere, and little Pikkenien from the farm peeks and sees everything. With his grave they must bury everything together, flannel, rags, carpet and blankets. For a long time, they are looking for Lewies, and Dina tells Pollie, Machiel and Ina and Lewies' brother in law and sister the Saltman's that he walked to Rhodesia. After all the inquiries, the Police set Frederik Daniell to look for the body or the man so they can open a case. He and bandits almost dig up the entire Treurgrond, but found nothing. He uses funny tactics to win the townspeople's trust but in the end, a Boer remembers, they drove past Dina's farm one night, about 2 years ago with a child with a toothache, the horses rested under the Bigtree and they as a family heard picks and shovels and wondering what is going on, the farmer tells Daniell and together they estimate that it is about fifteen steps behind the kitchen. And right there fifteen steps behind the kitchen they dig up Lewies and all the rags. Jim turns state witness. Danell describes Swart as Brutal and stupid. Swart is hanged in silence, Dina goes screaming to the ropes... Louis Tumpowski came to South Africa for a better life in 1887, and now in 1918 met his end here in a piece of dry land 15 feet from the house. OTHER RESEARCHERS help here if you can and this because I want to post facts…..I search and first of all I can't find anywhere in any book or write anything more about her children except Polly. Polly is believed to be Diehl, the day after Dina and Swartz were hanged one Martha Havenga writes (see last page v estate https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS95-RSVZ-1? i=1289&cc=2520237 , that she is ALSO Dina's daughter it is connected to her estate and that she wants to find out about her estate???? The trial was held on 13 June 1921 at Potchefstroom. As this was the first trial of a white woman in the Transvaal for murder, the public galleries were full. Bird became a key witness in exchange for leniency. He claims that Kraft rewarded him with money and sexual favors for his participation in the murder. She didn't deny it. And get booed as Mastermind. Kraft and Swartz were both sentenced to death, while JIM,and the Monotos were acquitted. They were both hanged in 1921 in the Pretoria Central Prison. POTLOOD SKETSE : BOEK HAELSTORM BEN VENTER https://www2.lib.uct.ac.za/.../Albertus_Petrus_de_Nysschen/ https://www.pressreader.com/.../20180223/283257393350217 https://www.landbou.com/.../wapens-van-1800s-kon-met-een...23 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page