top of page
Search

ULF BOBERG SE PLAN 1936

Updated: Sep 15, 2021

POLISIE EN STRAATMEISIES HET ‘WAPENSTILSTAND’ (english below)

Johannesburg

Marshall-plein

DIE POLISIE-SPAN VAN KOLONEL ULF BOBERG VAN DIE EERSTE REEKS-MOORDENAAR VAS GETREK HET.

Cornelius Burger circa 1900

Gedurende 1936 en 1937 vermoor ene Cornelius Burger, 'n man in sy middel dertigs, fris en blas, vyf prostitute (waarvan ons weet) Hy gooi hul lyke op die pad tussen Johannesburg en Potchefstroom. Cornelius ry n groot ou swart kar. Hy neem ook hul handsakke as aandenkings en hou dit agter 'n kas by sy huis as herdenking....


Cornelius was getroud, maar hy en sy vrou het afsonderlike lewens gehad. Geskei van bed en tafel. Daar was kinders. Hulle het nie 'n slaapkamer meer gedeel nie, eintlik het hulle skaars met mekaar gepraat, vertel die destydse Kolonel Ulf Boberg. Gedurende Cornelius se rondry tye kry hy as geskenkie n geslagsiekte, hy het dit vermoed en wou nie na die myndokter toe gaan nie, hy was te bang vir ontslag en dat sy familie of mynbaas sal uitvind. Niemand het dit vermoed nie. Cornelius het wraak gesweer op prostitute, wat hy die skuld gegee het vir sy probleem, hy beskryf hulle later aan Ulf in die een onderhoud as, slette, maer hekse, menslike opdrifsels en rotte. Dit was n groot probleem, want onbehandelde sifilis se bakterie, Treponema pallidum betree die senuweestelsel met tyd en kan die infeksie so ver gaan en eindig met neurosifilis, wat n dodelike einde kan beteken. Hy het later n stedelike dokter gaan sien wat sy vermoede bevestig het.

Na n melkman n vierde lyk vind, besluit Boberg, dat dit tyd is om ernstig op te tree. Hy het 'n span speurders bymekaar gemaak en besluit dat hulle met die Johannesburgse prostitute n ooreenkoms moet sluit, en vir nou ‘wapenstilstand’ om die gevaarlike man te vang. Die straatmeisies het ingestem. 'n Paar speurders is aan elke prostituut toegewys. Hulle sou haar die hele nag dophou en die registrasienommers van al die optellers opneem. Die prostitute moes die mans kry om hulle op dieselfde plek af te laai sodra hulle sake gedoen het. Eers nadat al die meisies vir die nag ingekom het en almal veilig by die huis was, kon die polisie die nag huis toe gaan. Hulle het dit vir 'n paar maande gedoen. Onthou die tydperk 1936/7e, geen profielers nie, geen vorige data om op te werk nie, slegs absolute eie polisie inisiatief, en doen wat hy dink is die regte ding.


Tot een nag, net na middernag, wag Ulf Boberg vir sy speurders om in te kom vir afsluit, maar een van hulle het nie terug gekom nie. Ulf wou 'n soek geselskap stuur toe die speurder uiteindelik opdaag met die nuus dat sy prostituut, Mavis Davids, nie teruggekom het nie. Die speurder het Ulf die registrasienommer van die laaste motor gegee om haar te kom haal. Hulle het besluit om Mavis op te spoor voordat hulle die vermeende moordenaar gaan haal en konfronteer. Speurders het die Potchefstroom en Heidelburg, JHB paaie deursoek, hulle ry nog syspan motorfietse. Mavis is bloeiend, maar lewend, op die Potchefstroom pad gevind. Sy het glo probeer ontsnap toe hy die motor stilhou, maar hy het haar gegryp en probeer wurg.


Daarna het Ulf en sy groep speurders voor Cornelius se huis gewag. Hy het nie weerstaan nie en het hulle na sy horde (ja , meer as die getal bekende vermoordes...)se handsakke gelei. By 'n mediese ondersoek is vasgestel dat Cornelius te danke aan sy geslagsiekte stapelgek was en nie verhoor kon word nie. Sy kranksinnigheid was progressief. Hy was dus opgesluit in n inrigting, en sterf wel aan sy geslagsiekte n paar jaar later.

English

POLICE AND STREET GIRLS HAVE 'STOP OF ARMS'

Johannesburg

Marshall Square

THE POLICE TEAM OF COLONEL ULF BOBERG, one of the FIRST SERIES KILLER HAS BEEN caught.

Cornelius Burger circa 1900

During 1936 and 1937 one Cornelius Burger, a man in his thirties, stong  and healthy , killed five prostitutes (of whom we know) He threw their bodies on the road between Johannesburg and Potchefstroom. Cornelius drove a big old black car. He also taok their handbags as souvenirs and keeps them behind a cupboard at his house as a souvenir ....
Cornelius was married, but he and his wife had separate lives. Separated from bed and table. There were children. They no longer shared a bedroom, in fact they barely spoke to each other, says the then Colonel, Ulf Boberg. During Cornelius' criminal drives he got a venereal disease as a gift, he suspected it and did not want to go to the mining doctor, he was too scared of dismissal and that his family or mine boss would find out. No one suspected it. Cornelius swore revenge on prostitutes, whom he blamed for his problem, he later described them to Ulf in the one interview as, sluts, skinny witches, human rubble and rats. This was a big problem because untreated syphilis bacterium, Treponema pallidum enters the nervous system with time and can go the infection so far and end with neurosyphilis, which can mean a fatal end. He later went to see an urban doctor who confirmed his suspicion. 

After a milkman found a fourth body, Boberg decides that it's time to act seriously. He assembled a team of detectives and decided that they should enter into an agreement with the Johannesburg prostitutes, and for now 'ceasefire' to catch this dangerous man. The street girls agreed. A few detectives were assigned to each prostitute. They would watch her all night and record the registration numbers of all the pickers. The prostitutes had to get the men to drop them off at the same place as soon as they did business. Only after all the girls had come in for the night and everyone was safely home could the police go home that night. They did this for a few months. Remember the period 1936 / 7e, no profilers, no previous data to work on, only absolute own police initiative, and doing what he thinks is the right thing to do.

  Until one night, just after midnight, Ulf Boberg waited for his detectives to come in for closing, but one of them did not return. Ulf wanted to send a search party when the detective finally showed up with the news that his prostitute, Mavis Davids, had not returned. The detective gave Ulf the registration number of the last car to pick her up. They decided to track down Mavis before going to pick up and confront the alleged killer. Detectives searched the Potchefstroom and Heidelburg, JHB roads, they still rode sidecar motorcycles. Mavis was found in a bad way, but alive, on the Potchefstroom road. She apparently tried to escape when he stopped the car, but he grabbed her and tried to strangle her.

After that, Ulf and his group of detectives waited in front of Cornelius' house. He did not resist and led them to the cluster of handbags (yes, more than the number of known murdered ...). A medical examination revealed that Cornelius was insane due to his venereal disease and could not be tried. His insanity was progressive. He was therefore locked up in an institution, and did die of his venereal disease a few years later.8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page